Statut

                  

 Statut

   Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Libuskiej w Libuszy

                                           

Libusza

11kwietnia 2011r

     

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Libuskiej w Libuszy jest dobrowolnym, samorządnym, niezależnym politycznie i wyznaniowo zrzeszeniem działającym nie zarobkowo.

 

§ 2

   

Siedzibą  stowarzyszenia  jest miejscowość    Libusza   688,   a  terenem      działania  obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

 

Stowarzyszenie opiera swa działalność na pracy społecznej, zaś do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie prowadzi biuro i może zatrudniać pracowników lub zlecać poszczególne zadania i czynności do realizacji jego celów statutowych.

 

§4

 

Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest we współpracy z organizacjami młodzieżowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz organizacjami pozarządowymi działającym na rzecz społeczności wiejskich.

 

II. Cele Stowarzyszenia i ich realizacja

   

§5

 

Celem statutowym Stowarzyszenia jest:

l .  Działalność kulturalna, edukacyjna i integracyjna na rzecz społeczności wiejskiej.

2.      Obrona  praw,  reprezentowanie  interesów  i  działanie  na  rzecz  poprawy  sytuacji

społeczno- zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich.

3.      Wspieranie  lokalnych  inicjatyw  gospodarczych,  kulturalnych,  społecznych  oraz zdrowotnych.

4.    Prowadzenie i organizowanie różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu.

5.               Kultywowanie tradycji regionalnej, organizacja uroczystości, spotkań towarzyskich,

wymiana doświadczeń.

6.               Współpraca z innymi organizacjami o podobnym profilu działania w kraju i zagranicą.

7.               Działalność na rzecz kształtowania i ochrony środowiska oraz rozwoju sportu i rekreacji,

8.               Działalność na rzecz edukacji ekologicznej i propagowania działalności proekologicznej.

9.               Działalność na rzecz kultu religijnego .

§6

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe, w szczególności poprzez:

l.  Organizację imprez artystycznych rozrywkowych .

2.      Organizację i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i integracyjnych.

3.      Organizację różnego rodzaju kursów, pokazów, szkoleń  i prezentacji.

4.      Organizację warsztatów i spotkań, których celem jest wymiana doświadczeń oraz propagowanie  podnoszenia pozycji społeczności wiejskiej.

5.      Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, przeciwdziałanie patologiom ·społecznym, propagowanie zdrowego trybu życia oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.

6.      Inicjowanie    współdziałanie    rozwoju    upowszechnianiu    kultury   wsi, w zwiększaniu uczestnictwa ludności wiejskiej w życiu kulturalnym, w kultywowaniu folkloru, rękodzieła i sztuki ludowej.

7.      Przekazywanie swojej wiedzy, doświadczenia i umiejętności młodszej części społeczeństwa.

8.  Nawiązywanie  kontaktów  i współpracy  z innymi stowarzyszeniami  realizującymi

podobne cele.

9. Nawiązywanie kontaktów w celu pozyskiwania źródeł finansowania, gromadzenie środków finansowych i rzeczowych.

 

III.  Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

 

§7

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1.      zwyczajnych,

2.      wspierających,

3.      honorowych

 

§8

 

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która:

-   jest pełnoletnia,

-    spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach

-   jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem mieszkającym na terytorium Polski,

-    działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,

-    złoży deklarację członkowską,

 

§9

 

Członkowstwo Stowarzyszenia nabywa się w drodze przyjęcia kandydatury przez Zarząd zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

 

§10

 

l. Członkiem wspierającym może być  osoba prawna deklarująca wsparcie działań Stowarzyszenia. Formę i rodzaj wsparcia osoby te ustalają z Zarządem Stowarzyszenia. Deklarację członkowską składa osoba upoważniona przez osobę prawną.

2. O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

§11

 

l. Członkiem honorowym może zostać osoba, która szczególnie zasłużyła się dla realizacji celów Stowarzyszenia

2.  Godność  członka honorowego  nadaje  Walne Zebranie  Członków  Stowarzyszenia, na

wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 

§12

 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

l. Wybierać i  być wybieranym do władz Stowarzyszenia

2.    Brać udział w pracach zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

3.    Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia

 

§13

 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

l. Przestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.          '

2.    Przyczyniania    się  swoją   postawą     i  działaniami    do  wzrostu    roli   oraz  znaczenia Stowarzyszenia, a także dbania o jego dobre imię.

3.    Dbania o mienie Stowarzyszenia.

4.    Propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tych celów.

5. Regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.

6.  Brania udziału w Walnym Zebraniu Członków.

 

§14

 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

l. Dobrowolnej  rezygnacji  z  przynależności  do  Stowarzyszenia,  zgłoszonej  na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia.

2.    Śmierci  członka  Stowarzyszenia.

3.    Uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków z powodu:

a)    nie płacenia składek członkowskich przez okres jednego roku lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres dwóch lat,

b)   nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia,

c)    dwukrotnej nieobecności na Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

4.      Pozbawienia praw publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

 

§15

 

Osoba skreślona z listy członków ma prawo wniesienia za pośrednictwem Zarząd odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, ale nie później niż w terminie do 4 miesięcy od dnia złożenia odwołania. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

IV. Władze Stowarzyszenia

 

§16

 

Władzami Stowarzyszenia są:

l. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej "Walnym Zebraniem".

2.    Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej ,,Zarządem".

3.    Komisja Rewizyjna zwana dalej "Komisją".

 

§17

 

1.   Kadencja Zarządu i Komisji rewizyjnej trwa cztery lata, a ich wybór i odwołanie odbywa się w głosowaniu tajnym bądź jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

2.    Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3.   W razie gdy skład władz stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu                                                               ·

§18

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tych organów, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków, w tym zwrotu kosztów podróży, oraz wynagrodzeń wynikających z innych przepisów prawa

   

V.     Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

 

§19

 

Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia jest najwyższa władzą Stowarzyszenia

 

§ 20

 

Walne Zebranie członków może być:

l. Zwyczajne,

2. Nadzwyczajne,

 

§21

 

l. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze i co cztery lata  jako sprawozdawczo-wyborcze, nie później niż do 30 czerwca każdego roku.

2.    Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

l) z  własnej inicjatywy,

2)  na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3)  na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

3.    Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4.   O terminie, miejscu oraz proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania, organizator musi zawiadomić jego uczestników, co najmniej 14-dni przed jego rozpoczęciem, listem zwykłym, poczta e-mail, osobiście.

5.   Uchwały podejmowane  przez  Walne  Zebranie, · zapadają zwykłą większością  głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, uprawnionych do głosowania

6.    W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania

7.    Walne Zebranie może postanowić o podejmowaniu uchwał w głosowaniu tajnym.

8.    W Walnym  Zebraniu mogą uczestniczyć  zwyczajni  członkowie  Stowarzyszenia  oraz z głosem doradczym członkowie wspierający oraz zaproszeni przez Zarząd goście.

   

§22

 

W przypadku braku quorum organizator zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 30 dni po terminie pierwszym. W takim przypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.

 

§23

 

Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów z uczestników Zebrania .

 

§24

   

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1.      Ustalanie kierunków i programu działalności Stowarzyszenia

2.      Uchwalanie Statutu i jego zmian.

3.      Zatwierdzanie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej.

4.      Wybór i odwoływanie Prezesa i członków  Zarządu.

5.      Wybór i odwoływanie Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej.

6.      Ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu.

7.      Decydowanie o przystąpieniu lub wystąpieniu Stowarzyszenia z innych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

8.      Rozpatrywanie i zatwierdzanie bilansu (sprawozdania finansowego).

9.      Ocena działalności Zarządu, i Komisji Rewizyjnej.

10.  Decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

11.  Ustalanie wysokości składek członkowskich.

12.  Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

13.  Nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

14.  Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

15.  Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 

 

§25

 

Zarząd jest organem wykonawczym i ponosi odpowiedzialność za prawidłowa działalność Stowarzyszenia.

 

§26

1.      Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3osób.

2.      Na pierwszym posiedzeniu  Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa,Wiceprezesa,

  i  Skarbnika.

3.      Członek Zarządu traci swój mandat w przypadku:

1.      ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

2.      zrzeczenia się funkcji,

4.      Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem  Komisji Rewizyjnej.

   

§27

 

1.      Uchwały Zarządu podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy składu Zarządu.

2.      W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

3.      Na podstawie uchwały pełnego składu, Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

4.      Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby ,jednak nie rzadziej niż raz na rok.

5.      Posiedzenia Zarządu zwoływane przez Prezesa lub Wiceprezesa

6.      Prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu posiada Komisja Rewizyjna.

 

§28

Do kompetencji Zarządu należy:

1.      Zwoływanie walnego zebrania.

2.      Przygotowywanie projektów uchwał na Walne Zebranie.

3.      Realizacja uchwał Walnego Zebrania oraz  kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia.

4.      Ustalanie programów  okresowych,  planów działalności programowej  oraz finansowej

5.      Zarządzanie  majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

6.      Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

7.      Zatrudnianie pracowników  Stowarzyszenia.

8.      Uchwalanie regulaminów działalności Stowarzyszenia, w zakresie nie zastrzeżonym dla Walnego Zebrania.

9.      Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania oraz wykluczania członków zwyczajnych wspierających.

10.  Rozpatrywanie sporów  pomiędzy członkami,        powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

11.  Ustalanie   terminów   wpłat   składek   członkowskich,     szczególnych   wypadkach zwalnianie z tych opłat.

12.  Opracowywanie projektów, wniosków oraz innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych.

 

 

VII.  Komisja Rewizyjna

 

§ 29

1.      Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.      Komisja Rewizyjna w zakresie swojej działalności nie podlega Zarządowi ani żadnym innym organom Stowarzyszenia.

3.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

4.      Członkowie  Komisji  nie  mogą  być  jednocześnie   Członkami  Zarządu,  pozostawać z Członkami   Zarządu    związku   małżeńskim, pokrewieństwie, powinowactwie i w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia.            

5.      Członkowie  Komisji  nie  mogą  być  skazani  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwo

z winy umyślnej.

6.      Członek Komisji rewizyjnej traci swój mandat w przypadku:

a)      ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

b)      zrzeczenia się funkcji

c)      odwołania z funkcji,

 

 

§30

 

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Na podstawie uchwały  pełnego  składu,  Komisja  Rewizyjna  może  podejmować  uchwały w głosowaniu tajnym.

§31

 

Do obowiązków i praw Komisji Rewizyjnej należy:

l. Obowiązek  nadzoru   nad Zarządem Stowarzyszenia  w  zakresie  ich  działalności, powziętych uchwał, umów, regulaminów i innych aktów.

2. Obowiązek kontrolowania, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.

3. Obowiązek  występowania  do  Zarządu  z wnioskami  wynikającymi  z  przeprowadzonych kontroli żądanie   wyjaśnień.

4.    Obowiązek wnioskowania  na Walnym Zebraniu  o udzielnie  łub odmowę  udzielenia absolutorium dla Zarządu.

5.   Obowiązek składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

6.   Prawo żądania od członków, pracowników, wolontariuszy  oraz władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących

kontrolowanych  spraw.

7.   Prawo udziału członków Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu bez prawa udziału

w głosowaniu .

8. Prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.

9. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego  Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd  z  jego statutowych obowiązków.

 10. Prawo zwołania Walnego Zebrania, w razie nie uczynienia tego przez Zarząd w terminie

        ustalonym Statutem.

 11. Dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe

        Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości .

   

VIII.  Majątek Stowarzyszenia

 

§32

 

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

l . Składki członkowskie.

2.    Darowizny, zapisy spadki.

3.    Środki pochodzące z ofiarności prywatnej

4.    Zbiórek  publicznych .

5.   Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału  (odsetki, lokaty, akcje).                             

6.    Dotacje, subwencje, granty, kontrakty, środki z funduszy publicznych, unijnych i zlecenia usług.

§33

 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych uprawnionych jest dwóch członków zarządu (Prezes lub Wiceprezes) oraz Skarbnik działających łącznie.

 

      §34

 

Majątek stowarzyszenia może być zużywany wyłącznie do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

 

                                                        IX. Rozwiązanie  Stowarzyszenia

   

     §35

 

Uchwała w sprawie rozwiązania  Stowarzyszenia może być podjęta przez Walne zebranie Członków stowarzyszenia, większością głosów 2/3 głosujących przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania

 

                   §36

 

Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia musi określać sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na jaki ma być zużyty majątek Stowarzyszenia .

 

X. Przepisy końcowe.

 

§37

 

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania

§38

 

Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia wszyscy członkowie założyciele staja się członkami zwyczajnymi.

 

§39

 

W sprawach nie uregulowanych  Statutem decyzje podejmuje Zarząd lub Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia