Ogłoszenia

Ogłoszenia Sołtysa....

PROTOKÓŁ

Z zebrania wiejskiego odbytego w dniu 08.09.2019 r. w Libuszy


Sołtys Pan Łukasz Magiera powitał zebranych mieszkańców Libuszy oraz Burmistrza Miasta i Gminy Biecz, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bieczu i przedstawiał proponowany porządek zebrania. ( zał. 1)

1 Informacja na temat realizacji Funduszu Sołeckiego w 2019 r.

2 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na rok 2020r.

3 Informacja dot. Dofinansowania z programu „ Czyste powietrze”

4 Sprawy różne.

Na zebraniu obecni byli:

Pan Łukasz Magiera- Sołtys wsi Libusza,

Pan Wędrychowicz Mirosław-Burmistrz Miasta Biecz

Pan Grzegorz Nosal-Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu

Pan Jan Szkaradek- Sekretarz Gminy

Pani Iwona Tumidajewicz - Radna Powiatu

Pan Białoń Bogdan- Radny Gminy Biecz 

Mieszkańcy Libuszy,

Członkowie Rady Sołeckiej w Składzie:

Gubała Ryszard,

Dąbrowski Jan,

Kosiba Tadeusz,

Czekaj Aneta,

Maciejowska Monika
Ad.1 

Pan Sołtys Łukasz Magiera zdał relację z wykonanych zadań z Funduszu Sołeckiego w 2019r. Zgodnie z uchwałą pieniądze zostały przekazane na remont drogi „Na Kucharkową” oraz na utrzymanie boiska sportowego i parku .W tym miejscu Pani Iwona Tumidajewicz zadała pytanie odnośnie zabezpieczenia funduszów na utrzymanie boiska w 2020 r. Pan Sołtys wyjaśnił, że podobnie jak w roku poprzednim projekt uchwały przewiduje przekazanie kwoty 5 tys. zł na ten cel. Pan Magiera Łukasz w tym miejscu wspomniał również, iż w ramach organizowanej zabawy ogrodowej uzyskano dochód- 13.500 zł. Zostanie on w całości wykorzystany na oświetlenie wiaty grilowej w parku.


Ad 2.

Pan Sołtys przedstawił projekt uchwały Rady Sołeckiej odnośnie rozdysponowania środków z Funduszu Sołeckiego na 2020 r. w kwocie 42.226,70  zł.

Zgodnie z założeniami zaproponowano przekazanie

-   5.000,00 zł na utrzymanie boiska sportowego,

- 16.313,35 zł na projekt kanalizacji Kolonia Górna i Dolna,

-  2.600,00 zł na remont ławy koło kościoła,

-  2.000,00 zł na zakup 5 lamp na Podwójtowie,

- 16.313,35 zł na  dokumentację geodezyjną wydzielenia działek pod drogę na Pasternik-   ok.     300 m ( w tym miejscu Burmistrz Biecza zobowiązał się do wygospodarowanie dodatkowych funduszów z Gminy na odcinek od mostka  na Pasterniku do Pana Bogdana).

Wobec braku zastrzeżeń do przedstawionego projektu Pan Sołtys poddał go pod głosowanie.

Na zebraniu obecnych było 84 mieszkańców  co stanowi  %uprawnionych do głosowania.

Ze względu na brak kworum głosowanie przesunięto o 15 min, po czym go powtórzono.

-Za projektem  głosowało 82 mieszkańców

-Przeciw głosowała 1 osoba

-Wstrzymała się od głosowania 1 osoba

Wobec powyższego uchwała została przyjęta. (zał.2)

Ad.3

Pan Burmistrz Miasta i Gminy Biecz Mirosław Wędrychowicz przedstawił ogólne założenia programu „Czyste powietrze” oraz „Odnawialne Źródła Energii ”i zachęcił mieszkańców do korzystania z dotacji. Poprosił Pana Jacka Mazura o sprecyzowanie możliwości korzystania z  projektów. Pracownik Gminy przybliżył zebranym sposoby dokonania modernizacji budynków poprzez wymianę stolarki okiennej , wymianę kotłów CO., wykonanie przyłączy instalacji gazowych oraz elektrycznych. Poinformował mieszkańców ,iż istnieją możliwości otrzymania do 90% dofinansowania inwestycji. Bliższych informacji będą udzielać zainteresowanym pracownicy Urzędu Gminy w Bieczu. Zaznaczył, że Gmina jest jedynie pośrednikiem a wnioski będą realizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zachęcił do zapoznania się z ulotkami na ten temat.


Ad.4

Mieszkanka Libuszy zadała pytanie Burmistrzowi odnośnie zakończenia budowy chodników. Pan Mirosław Wędrychowicz wyjaśnił, że w najbliższym czasie zapadną wiążące decyzje. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma zapewnić środki na dokończenie inwestycji, która ma być zrealizowana w ciągu najbliższym 4 lat ,a jej celem jest połączenie ścieżek rowerowych biegnących z Biecza aż do Szymbarku.

Mieszkanka Podwójtowia zapytała czy coś wiadomo na temat wykonania kanalizacji w jej rejonie .Burmistrz wyjaśnił ,że trwają prace aby pozyskać dodatkowe środki finansowe. Dokumentacja  jest już gotowa ale była składna nieskutecznie. Gmina spróbuje dołączyć ją do projektu budowy wodociągów, aby pozyskać fundusze. W chwili obecnej nie ma innej możliwości gdyż Gmina nie ma zdolności kredytowej i nie otrzyma żadnej pożyczki na ten cel.

Mieszkaniec Podkobylanki również podjął temat kanalizacji  w rejonie  przy „Ruskiej Drodze”. Pan Mirosław Wędrychowicz z przykrością powiadomił, że w chwili obecnej nie ma szans na realizację takiej inwestycji. W tym miejscu pokrótce przedstawił bardzo złą sytuację finansową Gminy Biecz. Bardzo wysokie raty kapitałowe i obsługa kredytu uniemożliwiają jakiekolwiek przedsięwzięcia budowlane. Na dzień dzisiejszy remontu wymaga ok. 200 km dróg i 400 km poboczy i rowów. Dodatkowo kolejne lata zapowiadają się równie trudne ze względu na podwyżki dla nauczycieli oraz zwiększenie płacy minimalnej przez rząd, co również przełoży się na zwiększenie wydatków przez Gminę.

Mieszkaniec Podwójtowia poruszył problem dewastacji znaków drogowych i nadmiernej prędkości samochodów na terenie zabudowanym powodującej duże niebezpieczeństwo. Zwrócił się także  z prośbą o jak najszybszy montaż oświetlenia. Pan Burmistrz zapewnił, że prace będą zrealizowane do końca miesiąca września br.

Pan Chmiel zapytał odnośnie zapewnienia uczniom połączenia autobusowego do Biecza. Burmistrz wyjaśnił, że Firma „Nowex’ zapewniła, że będzie realizować takie kursy, nie potrafi jednak powiedzieć jakim natężeniu. MZK Gorlice zakupiło nowe autobusy lecz kursy są nieopłacalne i wymagają współfinansowania przez Gminę. W chwili obecnej miejscowości Libusza, Bugaj, Korczyna, Strzeszyn, Grudna Kępska należą do wykluczonych z połączeń  .  Pan Chmiel zadał kolejne pytanie dotyczące dokończenia budowy drogi za szkołą. Pan Mirosław Wędrychowicz wyjaśnił, że cena  budowy 1km drogi wzrosła w przeciągu 3 lat dwukrotnie i w chwili obecnej wynosi ok. 800 tys. zł. Nie ma szans by prace były zrealizowane w roku bieżącym.

Pan Magiera zwrócił uwagę na problem załamania się asfaltu na drodze Kolonia-baza Transportu .Do zniszczenia nawierzchni doszło na skutek inwestycji realizowanej przez PKN Orlen. Burmistrz zobowiązał się do interwencji w przedstawionej  sprawie u wykonawcy projektu.

Pani Barbara Magiera z Koloni Dolnej zainterweniowała w podobnej sprawie. Zjazd z drogi krajowej nr 28 m.in. do jej domu jest mocno wyeksploatowany m.in. poprzez ciężkie samochody dojeżdżające do firmy Elbram. Pani Iwona Tumidajewicz w tym miejscu dodała, że jako poprzedni sołtys starała się o remont tego odcinka ale występuje tam problem własnościowy. Pan Burmistrz zapewnił , że rozpozna sprawę i postara się o poprawę zjazdu.

Pani Maciejowska w imieniu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Libuskiej zwróciła się do Burmistrza z prośbą o przekazanie środków na dokonanie remontu  kuchni ,sali oraz toalet Remizy Strażackiej. Sala jest wynajmowana na imprezy okolicznościowe a jej stan pozostawia wiele do życzenia. Zniszczone stoły, krzesełka nie nadają się już do użytku, podłoga wymaga odnowienia. W kuchni brakuje sprzętów. Toaleta służąca również pacjentom ośrodka zdrowia, klientom banku, dzieciom korzystającym z biblioteki znajduje się w fatalnym stanie. Pan Burmistrz zobowiązał się , że przekaże sprawę pracownikom Gminy i będzie starał się o sukcesywne  dokonywanie remontów.

Pani Pociecha poprosiła o wycięcie krzaków przy drodze na Pasterniku i na mostku. Pan Burmistrz obiecał interwencję w tej sprawie. Pani Pociecha  zwróciła też uwagę na problem braku mostków na zjazdach do domów  oraz nieudrożnionych fos powodujących zalewanie drogi i posesji. Pan Grzegorz Nosal wyjaśnił, że przy obecnym stanie prawnym do dokonania tych prac zobowiązani są właściciele działek.

Pan Jan Szkaradek nawiązując do tematu drogi na Pasterniku wyjaśnił, że jako jedyna spełnia warunki drogi samorządowej  ponieważ łączy drogi powiatowe, oraz stanowi dojazd do budynków pożytku publicznego. W związku z powyższym istnieje realna szansa dokonania jest modernizacji w latach 2023-2024, łącznie z budową chodnika i oświetlenia. Przed rozpoczęciem projektowania konieczne są jednak  prace geodezyjne polegające na wydzieleniu działek, gdyż droga musi mieć szerokość 6m. W tym miejscu zaznaczył, że Pan Bohdan Białoń- radny z Libuszy  często interweniuje  na sesjach Rady miasta w przedmiotowej sprawie .

Na tym zebranie zakończono.

PROTOKÓŁ

Z zebrania Rady Sołeckiej odbytego w dniu 07.06.2019 r. w Libuszy


Sołtys Pan Łukasz Magiera powitał zebranych członków Rady Sołeckiej i przedstawił proponowany porządek zebrania.

1.Przedstawienie planów na przyszłość rozwoju Libuszy,

2. Propozycje zadysponowania Funduszu Sołeckiego

3.Sposoby pozyskania dodatkowych środków finansowych

4.Dyskusja na temat bieżących problemów wsi

5.Głosowanie nad celem przekazania Funduszu Sołeckiego

Na zebraniu obecni byli:

Pan Łukasz Magiera- Sołtys wsi Libusza,

Radni Gminy Biecz reprezentujący Libuszę w osobach:

Dykas Tomasz

Białoń Bohdan

Bochenek Andrzej

Członkowie Rady Sołeckiej w Składzie:

Gubała Ryszard,

Dąbrowski Jan,

Kosiba Tadeusz,

 Ludwin Piotr,

Woźniak Mateusz,

Czekaj Aneta,

Juruś Monika

Maciejowska Monika


Ad.1 

Pan Łukasz Magiera nowo wybrany Sołtys wsi Libusza przedstawił plany na przyszłość .   Stwierdził ,iż podczas swojej kadencji będzie starał się o remont dróg, budowę kanalizacji w przysiółku Kolonia Górna oraz modernizację boiska sportowego. Nie ukrywał, że wszystkie te cele będzie trudno osiągnąć ze względu na bardzo ograniczone fundusze finansowe.Ad 2.

Pan Sołtys poddał pod dyskusję kwestię przeznaczenia Funduszu Sołeckiego. W pierwotnych planach miał on zostać przeznaczony na budowę oświetlenia parku. Pojawiła się jednak bardzo pilna konieczność remontu drogi dojazdowej „Na Panią Kucharek”, gdzie jest bardzo duży problem z dojazdem , ostatnio nawet karetki pogotowia. Sołtys podkreślił , iż w Libuszy jest mnóstwo pilnych i ważniejszych  spraw wymagających natychmiastowej interwencji. Budowa oświetlenia nie jest priorytetem ,jest bardzo kosztowna i w chwili obecnej nie ma funduszy, które pozwoliły by w całości pokryć koszty tej inwestycji. Poddał temat do rozważenia przez Radę Sołecką i glosowanie na końcu posiedzenia zgodnie z porządkiem obrad.

Ad.3

Pan Sołtys Łukasz Magiera zaproponował reaktywację strony internetowej Libuszy. Pozwoliło by to na pozyskanie dodatkowych środków z zamieszczanych reklam. Radny Pan Tomasz Dykas podjął się utworzenia takiej strony. Pan Mateusz Woźniak  również poparł  ten pomysł  gdyż  przyczyniło by się  to do lepszej komunikacji z mieszkańcami. Pan Piotr Ludwin zaproponował również utworzenie Fanpage na Facebooku. Kolejną propozycją Pana Sołtysa w celu pozyskania środków finansowych była organizacja zabawy ogrodowej dla mieszkańców. Spotkała się z aprobatą Radnych. Pan Łukasz Magiera podkreślił, iż nie będzie to impreza zorganizowana  z dużym rozmachem jak poprzednie festyny. Wymagały one dużych nakładów finansowych, które przy aktualnych obostrzeniach organizacyjnych nie zawsze się zwracały. Wstępnie ustalono termin 03.08.2019 . W związku z powyższym Pan Sołtys zaproponował kolejne spotkanie organizacyjne 05.07.2019.Podjęto jednogłośnie decyzję , że uzyskane środki zostaną przeznaczone na zakup lamp solarnych z czujnikiem ruchu. Zamontowane zostaną  one w parku przy wiacie grillowej w celu zapobieganiu dalszemu dewastowaniu budowli.

Ad.4

Kolejny punkt obrad Rady Sołeckiej to dyskusja nad bieżącymi problemami wsi. Pan Tomasz Dykas podjął temat umocnienia wału przeciwpowodziowego. Został poruszony temat sieczenia traw głownie na boisku szkolnym oraz utrzymania porządku w parku i wiacie grillowej. Pan Sołtys zapewnił, że będzie interweniował u Burmistrza Miasta oraz Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy by zapewnić należyte utrzymanie boiska, które w największej mierze służy młodzieży szkolnej.                                                                                  -Pani Czekaj Aneta poddała propozycję umieszczenia bankomatu na budynku Remizy OSP, która została poparta przez wszystkich Radnych.                                                                                               Radni przedstawili również problem braku widoczności na skrzyżowaniu koło sklepu HITPOL, zwrócili uwagę na konieczność wycięcia thuji. Sołtys obiecał interwencję w tej sprawie u Księdza Proboszcza.

Radni omówili także sprawę bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych obok szkoły. Problem parkujących samochodów w niedozwolonym miejscu, w chwili obecnej doraźnie został  załagodzony poprzez ustawienie pachołków. 

Radny Bochenek Andrzej podjął temat utrzymania czystości w obrębie cmentarza. Zwrócił uwagę ,że kontener opłacany przez Parafię przeznaczany na odpady cmentarne jest zapełniany przez mieszkańców innymi odpadami, często wielkogabarytowymi. Zwrócił uwagę, że cmentarz w Libuszy jako jeden z nielicznych nie jest gminnym.

Pan Radny Bochenek poruszył również problem remontu dróg. Gmina w chwili obecnej nie ma środków aby sprostać wszystkim wymaganiom mieszkańców. Pani Monika Maciejowska podkreśliła konieczność remontu drogi  przez Pasternik, brak chodnika i duży ruch sprawiają, że jest ona bardzo niebezpieczna. Do dyskusji włączył się również Pan Tomasz Dykas. Stwierdził, że ścieżki pieszo-rowerowe w Libuszy nie zostały dokończone. Przedstawił pismo Burmistrza z którego wynika, iż zamiennie zostaną wykonane chodniki na Przedmieściu do mostu, przy drodze prowadzącej na Belną.

Pan Białoń Bohdan  stwierdził ,iż należy wystąpić z wnioskiem o zwiększenie  Funduszu Sołeckiego dla Libuszy ze względu na liczbę mieszkańców oraz ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Wszyscy uznali, że 12 tys zł dla tak dużej wsi i dla aktualnych potrzeb jest nie do zaakceptowania.

Ad.5

Poddanie pod głosowanie kwestii zmiany przeznaczenia Funduszu Sołeckiego Poprzez przeniesienie kwoty 26.047,28 zł na koszty remontu drogi „Na Kucharkową”

W głosowaniu wzięło udział 8 Radnych

Za było 8 

Przeciw 0 

Wstrzymało się 0 

Rada Sołecka jednogłośnie podjęła decyzję o przekazaniu Funduszu Sołeckiego na drogę „Na Kucharkowa”.

W celu zapoznania mieszkańców wsi z ustaleniami Rady Soleckiej oraz uzyskania ich opinii w powyższej sprawie zaproponowano Zebranie Wiejskie na dzień 23.06.2019 r.

Na tym Zebranie zakończono.