Położenie:
Wieś położona jest nad rzeką Libuszanką, oddalona jest o 3 km od miasta Biecza w kierunku południowo-wschodnim. Ogólna powierzchnia wynosi 1.152 ha.

Historia i zabytki:
Dokument lokacyjny Libuszy został wydany przez Króla Kazimierza Wielkiego 30 września 1348 w Krakowie. Wieś należała do dóbr królewskich. Od XVI wieku Libusza z kilkoma wsiami stanowiła niegrodowe starostwo libuskie, które przetrwało do I rozbioru Polski. W związku z rozwojem rzemiosła w Libuszy nastąpił szybki rozwój wsi. Wieś znana była z przemysłu tkackiego, uprawiano tutaj na szeroką skalę len i konopie. W drugiej połowie XIX wieku wskutek rozwijającego się przemysłu naftowego powstania w Libuszy, w 1856 roku, kopalnia ropy naftowej założona przez hrabiego Tadeusza Skrzyńskiego. Natomiast w 1872 roku jego syn hrabia Adam Skrzyński założył Rafinerię Nafty w Libuszy, której szkielet stoi do dnia dzisiejszego.

W Libuszy można znaleźć wiele zabytków materialnych, będących świadectwem jej bogatej historii. Należą do nich dzwonnica, dwór z resztkami parku, kaplice i krzyże przydrożne.

Jednak do najcenniejszych zabytków należał Kościół Parafialny z 1513 roku wraz z gotycko-renesansowym tryptykiem. Kościół został spalony 15 lutego 1986 roku.
W latach 1985-1997 wybudowano nowy okazały kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny, którego budowniczym był proboszcz Ks. Prałat Wiesław Bodzioch.

Mieszkańcy, budynki użyteczności publicznej
Libusze zamieszkuje 3.306 osób, stanowiących około 19% całkowitej liczby populacji mieszkańców gminy.

W centrum wsi stoi Dom Strażaka, wybudowany w latach 1975-7986, w którym znajduje się: Urząd Pocztowy, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP”, Gminna Biblioteka Publiczna punkt kasowy Banku Spółdzielczego w Bieczu, Świetlica Socjoterapeutyczna „Gniazdo” oraz Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Libuszy. Przy OSP działa Orkiestra Dęta. W Domu Strażaka jest piękna sala wraz z zapleczem kuchennym, wykorzystywana na różne imprezy towarzyskie np. przedstawienia, zabawy, wesela, zebrania.

W Libuszy znajduje się prywatne Muzeum Przemysłu Naftowego i Etnografii.

Wieś posiada piękny budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z halą sportową.

W Libuszy znajduje się wiele zakładów pracy, m.in. zakłady stolarskie, zakłady zajmujące się wykonawstwem usług budowlanych, firmy związane z przemysłem naftowym, firma odzieżowa, zakłady ślusarskie, piekarnia, zakłady fryzjerskie, firma ogrodnicza, stacja benzynowa. Jest także kilkanaście sklepów spożywczych oraz Kółko Rolnicze prowadzące działalność usługową na rzecz okolicznych rolników.

na podstawie https://bip.malopolska.pl/umbiecz,m,153692,o-jednostce.html