Apel Śmieci!

Apel do mieszkańców Gminy Biecz w sprawie segregacji odpadów komunalnych

 

Przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Biecz, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów komunalnych i ponoszą z tego tytułu niższe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o konieczności przestrzegania obowiązujących zasad segregacji.

Z frakcji odpadów zmieszanych należy wydzielać wszystkie odpady papieru, tworzyw sztucznych, szkła i metali. Odpady należy umieszczać w workach odpowiedniego koloru zgodnie z zasadami segregacji przyjętymi w Gminie Biecz i wystawiać wzdłuż dróg objazdu samochodu odbierającego odpady w terminach przewidzianych na zbiórkę odpadów segregowanych w danej miejscowości.

Gmina Biecz prowadzić będzie kontrole posesji w zakresie prawidłowości przestrzegania zadeklarowanej w urzędzie selektywnej zbiórki odpadów. Wszelkie wychwycone nieprawidłowości, zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mogą skutkować naliczeniem właścicielowi nieruchomości opłaty według stawek przyjętych dla osób które nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o utrzymywanie porządku w zbiorczych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. „gniazdach” utworzonych w każdej miejscowości.  Do pojemników ustawionych w tych miejsach należy wrzucać wyłącznie frakcje odpadów wskazane na pojemnikach. Zabronione jest więc pozostawianie tam worków z odpadami zmieszanymi, odpadów budowlanych, wielkogabarytowych czy innych. Pojemniki zgodnie z harmonogramem i umową zawartą z firmą odbierającą odpady są opróżniane jeden raz w tygodniu. W razie stwierdzenia przepełnienia pojemników, prosi się o nie pozostawianie odpadów obok pojemników. Ponadto „gniazda” służyć powinny wyłącznie mieszkańcom naszej gminy. Zabronione jest więc pozostawianie w tych miejscach przez właścicieli firm, odpadów powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej np. budowlanej. Wszelkie stwierdzone przypadki naruszenia tego zakazu będą zgłaszane policji.

Podkreślić należy, że prawidłowa segregacja odpadów wpływa na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych (niesegregowanych), co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych przez gminę kosztów. Większa ilość odpadów zmieszanych ma bezpośredni wpływ na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nieprzestrzeganie przez mieszkańców Gminy zasad segregacji zwiększa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnym, co skutkować będzie kolejnymi podwyżkami stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto Gmina Biecz jest zobowiązana do uzyskiwania corocznie poziomów recyklingu, określonych przez Ministra Środowiska. Wysokość poziomów jest ustalona odrębnie w stosunku do każdego roku i z każdym rokiem poziom ten jest wyższy. Nie osiągnięcie ustalonych poziomów skutkowało będzie nałożeniem przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska na Gminę kar administracyjnych. Aby uniknąć takiej sytuacji wszyscy musimy przestrzegać przepisów i stosować obowiązujące zasady segregacji.